Album: Hình chụp bởi Samsung Galaxy A5 2017

Đủ và dư sáng thì rất đẹp, hơi thiếu sáng và thiếu thì khó chịu chút.

Hình chụp bởi Samsung Galaxy A5 2017

Đã cập nhât 5/2/17
73378  
73379  
73380  
73381  
73382  
73383  
73384  
73385  
73386  
73387  
73388  
73389  
73390  
73391  
73392  
73393  
73394  
73395  
73396  
73397  
73398  
73399  
73400  
73401  
73402  
73403  
73404  
73405  
73406  
73407  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
cuhiep
Đủ và dư sáng thì rất đẹp, hơi thiếu sáng và thiếu thì khó chịu chút.

Công cụ