Album: Hình chụp bởi Samsung Galaxy A5 2017

Đủ và dư sáng thì rất đẹp, hơi thiếu sáng và thiếu thì khó chịu chút.

Hình chụp bởi Samsung Galaxy A5 2017

Đã cập nhât 5/2/17
73379  
73380  
73378  
73385  
73483  
73482  
73478  
73382  
73381  
73383  
73384  
73484  
73386  
73479  
73392  
73394  
73387  
73395  
73398  
73397  
73393  
73399  
73480  
73389  
73400  
73388  
73481  
73402  
73396  
73391  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
cuhiep
Đủ và dư sáng thì rất đẹp, hơi thiếu sáng và thiếu thì khó chịu chút.

Công cụ