Album: Hình chụp bởi Samsung Galaxy A5 2017

Đủ và dư sáng thì rất đẹp, hơi thiếu sáng và thiếu thì khó chịu chút.

Hình chụp bởi Samsung Galaxy A5 2017

Đã cập nhât 5/2/17
73401  
73402  
73403  
73404  
73405  
73406  
73407  
73408  
73409  
73410  
73411  
73412  
73413  
73414  
73415  
73416  
73417  
73418  
73419  
73420  
73421  
73422  
73423  
73424  
73425  
73426  
73427  
73428  
73429  
73430  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
cuhiep
Đủ và dư sáng thì rất đẹp, hơi thiếu sáng và thiếu thì khó chịu chút.

Công cụ