Album: Hình chụp bởi Samsung Galaxy A5 2017

Đủ và dư sáng thì rất đẹp, hơi thiếu sáng và thiếu thì khó chịu chút.

Hình chụp bởi Samsung Galaxy A5 2017

Đã cập nhât 5/2/17
73431  
73432  
73433  
73434  
73435  
73436  
73437  
73438  
73439  
73440  
73441  
73442  
73443  
73444  
73445  
73446  
73447  
73448  
73449  
73450  
73451  
73452  
73453  
73454  
73455  
73456  
73457  
73458  
73459  
73460  
Đang tải dữ liệu......
Đang tải dữ liệu......
cuhiep
Đủ và dư sáng thì rất đẹp, hơi thiếu sáng và thiếu thì khó chịu chút.

Công cụ