Share this album with your friends.

Đủ và dư sáng thì rất đẹp, hơi thiếu sáng và thiếu thì khó chịu chút.