Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Tên tác phẩm em Thủy fujica stx len carlzeiss35 red m42 film Kodax 200