Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

40109 29955 Trăng rằm. Con nhện! Trong cơn mưa! Đỏ cả cơn mưa!