Top ảnh trong thi ảnh tuần 1 tháng 5/2017

500px Photo ID: 168404339 - A moment of life in Hanoi, Vietnam.