Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Cuộc sống quanh tôi 11 70950 70951 70952 70953 70954 70955 70956 70957 Đi lưới Đời biển Chớ thấy sóng cả mà ngả tay chèo Đời biển Một sự kiện tại TP.HCM Người đưa đò Sài Gòn phố đêm