Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Gánh hàng rong bất động Hẻm Đô thị hoá LỬNG LƠ Hẻm 74908 74907 74906 Hẻm Saigon Hẻm Hẻm Hẻm Hẻm Hẻm Hẻm Instagram:thanh_nguyennn