Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

79348 79349 79350 79351 500px Photo ID: 168404339 - A moment of life in Hanoi, Vietnam. 79353 79354 79355 79356 79357 79358 79359 79360 79361 79362 79363