Album ảnh chụp bằng máy phim và chỉ phim

Hasselblad 500C. CZ50mm f/4. pro160NS LLAB