Album ảnh chụp bằng máy phim và chỉ phim

Nikon F100. Nikon 80-200 f/2.8 Kodak Vision. LLab