Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016

Đám trẻ nhỏ hồn nhiên chơi đùa, chúng vẫn chạy về phía trước nhưng dù tương lai có thế nào.