Album ảnh chụp bằng máy phim và chỉ phim

Nikon F100 - Nikon 16-35mm f4 Kodak Vision. Llab