góc nhìn từ sinh hoạt và đời sống đường phố .

ghi hình tại Hội An