Lư Hương

Hình ảnh được chụp ở Mẹ   Nam Hải Bạc Liêu<br />
Một góc khuất khi mọi người hành lễ xong
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

58253 Processed with VSCOcam with se3 preset Processed with VSCO with b2 preset Đón nắng Vui vẻ Nhớ biển 58247 Lư Hương Một Buổi Tối Dưới hiên nhà Mắt đen Raglai Ngoại tôi Ngoại tôi 58239 58240 58241
User Beta
Hình ảnh được chụp ở Mẹ Nam Hải Bạc Liêu
Một góc khuất khi mọi người hành lễ xong
In the album Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016
Chụp bởi Canon EOS 7D

Thông tin thêm