Album ảnh chụp bằng máy phim và chỉ phim

F100. 80-200 f/2.8. Kodak proImage100 Dev: LLAB