Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

By Nikon N2020 with Kodak Portra 400.