Người lao công

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Bé gái Sa Pa Hà Nội Giấc trưa Hà Nội 69082 69083 69081 Người lao công Sáng thứ hai Con người ngày càng lười đi? Sướng như chó 69076 Hai tần lầu. The point Simple Going home