Processed with VSCOcam with se3 preset

Processed with VSCOcam with se3 preset
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

58259 Lặng Hạ Long thất thủ! Đôi mắt 58251 58252 58253 Processed with VSCOcam with se3 preset Processed with VSCO with b2 preset Đón nắng Vui vẻ Nhớ biển 58247 Lư Hương Một Buổi Tối Dưới hiên nhà

Thông tin thêm