Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016

Chụp tại biển Ninh Chữ 6-9-16