Thi ảnh Film: Chân Dung

tiệm sách cũ Canon old F1 24mm f2.8 kodak 400 tx Quartier Latin, Paris