Thi ảnh Film: Chân Dung

Tên tác phẩm: Trang điểm. Thông tin máy và film: Máy Pentax Spotmatic với lens CZ 35mm dùng Fuji nội địa iso 100 indate