Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Yesterday Chụp bởi Nikon F-501 AF 35-70mm Fujilim ProPlusII 200